تشکل های ملی

جامعه ممیزی و بازرسی ایران

رئیس: اسماعيل احمدي
دبیر اجرایی: سید محمد کیاحسینی
آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، مابین خیابان شهید بهشتی و خیابان شهید مطهری، خیابان ابن سینا، پلاک4، طبقه سوم
کدپستی: 1433714395
تلفن: 88557633 (۰۲۱)
نمابر: 88557633 (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info@aisiran.org
وب سایت: www.aisiran.org

تاریخچه