تشکل های ملی

سازمان ملی کارآفرینی ایران

رئیس: حسین سلاح ورزی
دبیر اجرایی: احسان جهانی
آدرس: تهران - خیابان ولیعصر - نرسیده به چهارراه پارک وی - خیابان تورج - پلاک 13 - کد پستی: 1966653713
کدپستی: 1966653713
تلفن: 26217352
نمابر: 22023149
پست الکترونیکی: info@ineo.ir
وب سایت: www.ineo.ir

تاریخچه