تشکل های ملی

شورای ملی زعفران ایران

رئیس: محسن احتشام
دبیر اجرایی: فرشید منوچهری
آدرس: مشهد، خیابان امام خمینی، جنب باغ ملی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد
تلفن: ۳۲۲۱۶۰۰۰ (۰۵۱)
نمابر: ۳۲۲۱۶۰۴۰ (۰۵۱)
پست الکترونیکی: iran-nsc@mccim.com
وب سایت: www.iran-nsc.ir

تاریخچه