تشکل های ملی

فدراسیون اقتصاد سلامت ایران

رئیس: محمود نجفی عرب
دبیر اجرایی: حمیدرضا محمدی
آدرس: تهران، خیابان گاندی، نبش خیابان چهاردهم، پلاک 78، طبقه سوم شمالی
کدپستی: 1517843918
تلفن: 88658856-7
نمابر: 88202815
پست الکترونیکی: info@ifoeh.com
وب سایت: www.ifoeh.com

تاریخچه