تشکل های ملی

فدراسیون حمل ونقل و لجستیک ایران

رئیس: علی محمودی سرای
دبیر اجرایی: محمد عیقرلو
آدرس: تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان شهید سرافراز، خیابان هشتم، شماره ۱، طبقه چهارم
تلفن: ۸۸۵۲۴۶۳۵ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۵۱۱۷۵۵ (۰۲۱)

تاریخچه