تشکل های ملی

مجمع فعالان توسعه اقتصاد ایران

رئیس: علاء میرمحمدصادقی
آدرس: تهران، شهید قندی، نیلوفر، خیابان شهید عبدالمجید صابونچی، کوچه شهید غلامرضا مبینی (یکم)، پلاک 12، طبقه دوم
کدپستی: 1533665465

تاریخچه