تشکل های ملی

کنفدراسیون (مجمع) صادرات ایران

رئیس: محمد لاهوتی
دبیر اجرایی: جمشید نفر
آدرس: تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان فرصت، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
تلفن: 88849470-72/88346830-33
نمابر: 88849473/88346509
پست الکترونیکی: confederationsaderat@gmail.com
وب سایت: www.iranec.org

تاریخچه