تشکل های ملی

سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فن آوری اطلاعات ایران

رئیس: مسعود شنتیایی
دبیر اجرایی: مصطفی آزادی
آدرس: تهران، خیابان آبان جنوبی، نبش رودسر، پلاک ۳
تلفن: ۸۸۹۳۷۶۶۰
نمابر: ۸۸۹۳۷۶۵۸
وب سایت: www.iitms.ir

تاریخچه