تشکل های استانی

اتحادیه حق العملکاران گمرکی ایران

اتاق: تبریز
رئیس: منوچهر حسين زادگان
دبیر اجرایی: سيد محمد امير ميران
آدرس: تبريز، خيابان ارتش شمالي، شماره ۶۵
تلفن: ۳۵۲۶۴۱۱۱-۲ (۰۴۱)
نمابر: ۳۵۲۶۴۱۱۵ (۰۴۱)
هیئت مدیره: منوچهر حسين زادگان، رضاكامي، سيد رضا حسيني تبريزي، سيد محمد امير ميران و محمد صادق طاهري خسروشاهي
بازگشت

تاریخچه