تشکل های استانی

اتحادیه صادرکنندگان تولیدات صنعتی استان اردبیل

اتاق: اردبیل
رئیس: حسين وثوقي ايراني
دبیر اجرایی: مصطفي ارمكان
تلفن: 33742001 (045)
نمابر: 33742002 (045)
هیئت مدیره: حسين وثوقي ايراني، بهروز پور سليمان ، مهدي وقار، مصطفي ارمكان ، رئوف كريمي خانقاه ، خليل جباري ، محمد رضا ستار پور
بازگشت

تاریخچه