تشکل های استانی

اتحادیه صادر کنندگان نخود

اتاق: کرمانشاه
رئیس: يداله باباخاني
آدرس: كرمانشاه، بلوار شهيد بهشتي، شماره ۵۳۵، جنب اداره تأمين اجتماعي كل
تلفن: ۳۸۲۲۸۱۵۱ -۳۸۲۲۸۱۴۱ - ۳۸۲۵۴۵۴۶ (۰۸۳)
نمابر: ۳۸۲۲۸۱۶۱ (۰۸۳)
هیئت مدیره: يداله باباخاني، سيد اكبر ميره بيگي، بيژن شيروئي، ناصر مرادي و قادر پارسا
بازگشت

تاریخچه