تشکل های استانی

انجمن آزمایشگاه های همکار اداره کل استاندارد

اتاق: شیراز
رئیس: محمد مهدي خردمند
دبیر اجرایی: زهرا عباسي
آدرس: شيراز، خيابان قصرالدشت، بالاتر از چهار راه زرگري، نبش كوچه ۷۳/الف
تلفن: ۳۶۲۹۴۹۱۵-۹ (۰۷۱)
نمابر: ۳۶۲۹۴۹۱۰ - ۳۶۲۹۴۹۱۴ (۰۷۱)
هیئت مدیره: محمد مهدي خردمند، سيد احمد قرشي نژاد، فاضله صدرايي، مجدالدين خادمي و اكبر آمري
بازگشت

تاریخچه