تشکل های استانی

انجمن انجیر شهرستان استهبان

اتاق: شیراز
رئیس: کاظم خلیلی
دبیر اجرایی: عباس طالب نژاد
آدرس: استهبان، بلوار قائم، ساختمان مدیریت جهاد کشاورزی
تلفن: ۳۶۲۹۴۹۱۵ (۰۷۱)
نمابر: ۳۶۲۹۴۹۱۰ (۰۷۱)
هیئت مدیره: کاظم خلیلی، حسین رمضانی، محسن بهتری، حجت خوشرنگ و عباس طالب نژاد
بازگشت

تاریخچه