تشکل های استانی

انجمن انجیر شهرستان داراب

اتاق: شیراز
رئیس: حسین خالقی
دبیر اجرایی: عوض علی عابد
آدرس: داراب، خیابان برق، ساختمان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان داراب
تلفن: ۳۶۲۹۴۹۱۵ (۰۷۱)
نمابر: ۳۶۲۹۴۹۱۰ (۰۷۱)
هیئت مدیره: حسین خالقی، علی کشاورز، ابراهیم کشاورز، محمود بصیری و عوض علی عابد
بازگشت

تاریخچه