تشکل های استانی

انجمن انجیر شهرستان نی ریز

اتاق: شیراز
رئیس: محمد رضا موحدی
دبیر اجرایی: درویش آتشی
آدرس: نی ریز، ساختمان مدیریت جهاد کشاورزی
تلفن: ۳۶۲۹۴۹۱۵ (۰۷۱)
نمابر: ۳۶۲۹۴۹۱۰ (۰۷۱)
بازگشت

تاریخچه