تشکل های استانی

انجمن انجیر شهرستان کازرون

اتاق: شیراز
رئیس: بهمن شفیعی
دبیر اجرایی: داریوش پور قیومی
آدرس: کازرون، خیابان کمربندی خرمشهر، ساختمان مدیریت جهاد کشاورزی
تلفن: ۳۶۲۹۴۹۱۵ (۰۷۱)
نمابر: ۳۶۲۹۴۹۱۰ (۰۷۱)
هیئت مدیره: حیدر پور قیومی، داریوش پور قیومی، رحیم رئیسی، کورش رضایی و بهمن شفیعی
بازگشت

تاریخچه