تشکل های استانی

انجمن تامین کنندگان پلاسما و داروهای پلاسمائی استان تهران

اتاق: اتاق تهران
رئیس: محمود نجفی عرب
آدرس: تهران، اندیشه، خیابان میرزای شیرازی، خیابان شهید میرزا حسنی، پلاک 18، طبقه سوم
بازگشت

تاریخچه