تشکل های استانی

انجمن شرکت های صنعت پخش استان اردبیل

اتاق: اردبیل
رئیس: بیژن خدامرادزاده
آدرس: اردبيل ـ كارشناسان ـ ورودي شهرك اداري ـ پشت بانك ملي – جنب ساختمان نظام مهندسي
تلفن: 045-33742001
نمابر: 045-33742002
هیئت مدیره: صمد نوری، بیژن خدامرادزاده، حبیب اعیانی، علی خدادادی فرد و غفور صبحی
بازگشت

تاریخچه