تشکل های استانی

شعبه انجمن ارگانیک ایران

اتاق: گرگان
رئیس: عباسعلي نوري نيا
دبیر اجرایی: افشين اسماعيل پور
آدرس: گرگان، خيابان شهيد نامجو (دوم لشكر)، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي گرگان
تلفن: ۳۲۲۲۹۷۹۹ (۰۱۷)
نمابر: ۳۲۲۲۰۴۰۰ (۰۱۷)
هیئت مدیره: عباسعلي نوري نيا، امير يوسفي، محمود خاري، رضا مبصري، احمد قلندري، هامان هاشمي و افشين اسماعيل پور
بازگشت

تاریخچه