تشکل های استانی

کانون زنان بازرگان ایران

اتاق: گرگان
رئیس: فریده بستان بان
دبیر اجرایی: معصومه بیدخوری
آدرس: گرگان، خيابان شهيد نامجو، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي گرگان
تلفن: ۳۲۲۲۹۷۹۹ (۰۱۷)
نمابر: ۳۲۲۲۰۴۰۰ (۰۱۷)
هیئت مدیره: فریده بستان بان، فرناز نانکلی، معصومه بیدخوری، شرف نسا فرجادجو و نرجس بیگم بکائیان
بازگشت

تاریخچه