Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
طرح شاخص مدیران خرید (PMI)-دی ماه 1401

شامخ کل اقتصاد – دوره چهلم

شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در دی ماه عدد 41.89 محاسبه شده‌است و در مقایسه با آذر ماه با کاهش شدیدی روبرو بوده که به استثنا فروردین ماه هرسال و اسفند 98(شروع کووید) کمترین مقدار را از ابتدای شروع طرح در روند بلندمدت خود ثبت کرده‌است.
شاخص میزان فعالیت‌های کسب‎‌وکار در دی ماه (39.48) محاسبه شده‌است و شدیدترین کاهش را در سری زمانی چهل دوره (بدون در نظر گرفتن فروردین هرسال و اسفند98) داشته‌است. فعالیت‌ها در هر سه بخش اصلی اقتصاد کاهش داشتند.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در دی ماه (40.82) به شدت کاهش یافته و طی 18 ماه اخیر از مرداد 1400 (به غیراز فروردین ماه) کمترین مقدار خود را ثبت کرده‌است.
شاخص سرعت انجام وتحویل سفارش(43.35) به کمترین مقدار خود طی چهل دوره(بدون درنظر گرفتن اسفند 98و فروردین 99) اجرای طرح رسیده‌است.
شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده در دی ماه (39.54) طی 27 ماه اخیر از آبان 99(به غیراز فروردین هرسال) شدیدترین نرخ کاهش را داشته‌است.
شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی در دی ماه (46.62) به شدت کاهش داشته و طی 10ماه اخیر از فروردین به کمترین مقدار خود رسیده‌است.
شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم مورد نیاز در دی (85.26) به شدت افزایش داشته و به بالاترین نرخ 7 ماهه خود از خرداد ماه رسیده‌است.

شامخ صنعت دوره پنجاه و دوم

شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) در دی ماه عدد 45.60 به‌دست آمده‌است، حاکی از افت فعالیت‌های بخش صنعت در مقایسه با ماه قبل است و شاخص به کمترین مقدار 17 ماهه خود از شهریور 1400 (بدون در نظرگرفتن فروردین‌ماه) رسیده‌است.
شاخص مقدار تولید محصولات بخش صنعت در دی ماه (39.63)، حاکی از کاهش شدید تولیدات صنعتی است و به کمترین مقدار خود طی 4 سال گذشته (بدون در نظرگرفتن فروردین هرسال و اسفند98) رسیده‌است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در دی ماه (44.19) به شدت کاهش یافته و طی 17 ماه اخیر از شهریور ماه 1400 (به غیراز فروردین و مرداد ماه) کمترین مقدار خود را ثبت کرده‌است.
شاخص موجودی مواد اولیه خریداری‌شده در دی ماه (43.31) برای ششمین ماه متوالی کاهشی است و شدیدترین نرخ کاهش 5 ماهه اخیر را به ثبت رسانده‌است.
شاخص قیمت خرید مواد اولیه در دی ماه (87.66) به بیشترین میزان 8ماهه اخیر از خرداد ماه رسیده‌است.
شاخص موجودی محصول نهایی در انبار در دی ماه (47.48) کاهش یافته‌است و به کمترین میزان 27 ماهه خود (بدون درنظر گرفتن فروردین هرسال) رسیده‌است.
شاخص میزان مصرف حامل‌های انرژی در دی ماه (48.20) به کمترین مقدار 17ماهه خود (به غیر از فروردین ماه) رسیده‌است.
شاخص میزان فروش محصولات در دی (37.40) شدیدترین نرخ کاهش را طی 18 ماه گذشته از مرداد 1400 به ثبت رسانده‌است.