Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
پایش ملی محیط کسب وکار ایران – پاییز 1396

بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‏وکار ایران در پاییز 1396، رقم شاخص ملی، 5.85 (نمره بدترین ارزیابی 10 است) محاسبه شده که تا حدودی بدتر از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (تابستان 1396 با میانگین 5.77) است. همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از دید فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، وضعیت اکثر مؤلفه‌های مؤثر بر محیط کسب وکار ایران در پاییز 1396، تا حدودی نامساعدتر شده است.
در پاییز 1396، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، سه مؤلفه: 1- بی‏ثباتی و غیرقابل پیش‏بینی بودن قیمت‏ها (مواد اولیه و محصولات) 2- دشواری تأمین مالی از بانکها و 3- بی‏ثباتی سیاست‏ها، مقررات و رویه‏های اجرایی ناظر به کسب وکار را نامناسب‌ترین و سه مؤلفه: 1-محدودیت‌ دسترسی به برق 2-محدودیت‌ دسترسی به سوخت (گاز، گازوئیل و…) و 3-محدودیت‌های دسترسی به ارتباطات (تلفن همراه و اینترنت) را مناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی نموده‌اند. قابل ذکر است که در هر 4 دوره قبلى اجراى طرح، دشوارى تأمین مالى از بانک‌ها به عنوان نامساعدترین مولفه کسب و کار ارزیابى شده بود اما در دوره پائیز 1396، بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینى بودن قیمت‌ها (مواد اولیه و محصولات)، نامساعدترین مؤلفه کسب و کار ارزیابى شده است. محدودیت‌ دسترسی به برق در هر 5 دوره اجراى طرح مساعدترین مولفه کسب وکار ارزیابى شده است.
 بر اساس یافته‌های این طرح در پاییز 1396، استان‌های کرمانشاه، خراسان شمالى و ایلام به‌ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب‏وکار و استان‌های گیلان، خراسان جنوبى و مازندران به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب‏وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند. قابل ذکر است که عدد شاخص در یک استان کشور دارای نوسان قابل توجه (بیش از 10 درصد) نسبت به فصل گذشته بوده که عمدتاً به دلیل تغییر در تعداد پرسشنامه‌های تکمیل شده در آن استان‌ بوده است.
براساس نتایج این پایش در پاییز 1396، وضعیت محیط کسب‏وکار در بخش کشاورزی در مقایسه با بخش‌های صنعت و خدمات مناسب‌تر ارزیابی شده است. در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی، رشته فعالیت‌های: 1- آموزش 2- ساختمان و 3- استخراج معدن، به ترتیب دارای بدترین وضعیت کسب‏وکار و رشته فعالیت‌های: 1- ادارى و خدمات پشتیبانى، 2 – خدمات مربوط به تأمین جا و غذا و 3 – سلامت انسان و مددکارى اجتماعى ، به ترتیب بهترین وضعیت کسب‏وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی درکشور داشته‌اند.
بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‏وکار ایران در پاییز 1396، عدد 6.03 (عدد 10 بدترین ارزیابی است) به دست آمده است که تا حدودی بدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (تابستان 1396 با میانگین 5.92) است. میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد 5.96 است که در ارزیابی فصل گذشته عدد 5.84 حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد 6.08 است که در فصل گذشته عدد 5.95 ارزیابی شده بود. نگاه اجمالی نشان می‌دهد همانند فصل گذشته محیط جغرافیایی با عدد 4.39 و محیط مالی با عدد 7.97 به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند.
 

اطلاعات تکمیلی

موضوع: