Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

دعوت از اعضای اتاق ها برای همکاری در طرح مرکز پژوهش های اتاق ایران برای برنامه ریزی نیروی انسانی ماهر واحدهای اقتصادی

براساس نظرسنجی و پیمایش های مختلف کمبود نیروی انسانی ماهر یکی از موانع کسب و کار در ایران و جهان است. انطباق آموزش فنی و حرفه ای در دوره آموزش متوسطه عمومی ( پایه ده، یازده و دوازدهم) با نیاز واحدهای اقتصادی یکی از روش های تامین نیروی انسانی است. اتاق های بازرگانی در بسیاری از کشورهای جهان بویژه کشورهای اروپائی نقش تعیین کننده ای در مراحل مختلف آموزش متوسطه عمومی دارند. تدوین برنامه ها و کتب درسی، آموزش معلمان، شرکت در هیات امنای مدارس، برگزاری آزمون های تعیین صلاحیت مدارک حرفه ای از جمله فعالیت های اتاق های بازرگانی است. در این جهت از شهریور 1402 اتاق ایران همکاری گسترده با وزارت آموزش و پرورش را آغاز نموده است.

در دوره متوسطه دوم ( پایه ده، یازده و دوازدهم) بیش از 950 هزار دانش آموز در سراسر کشور مشغول به تحصیل در رشته های فنی و حرفه ای و کار و دانش هستند. یکی از گام های اساسی در جهت انطباق رشته های فنی و حرفه ای با نیاز صاحبان کسب و کار اصلاح برنامه ها و کتب درسی است. بر پایه توافق به عمل امده با دفتر تالیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش، مشارکت در بازنگری برنامه و کتب درسی صنایع غذائی با همکاری شرکت های فعال در این زمینه به عنوان گام آزمایشی آغاز شده است و انتظار می رود به سرعت بازنگری سایر رشته های فنی و حرفه ای صورت پذیرد. به منظور شناخت ابعاد کار و طراحی فرآیند صحیح برای بازنگری برنامه ها و کتب درسی از کلیه صاحبان کسب و کار فعال در صنایع غذائی درخواست می شود ضمن مرور برنامه و کتب درسی فرم مربوطه را تکمیل نمایند.

دعوت از اعضای اتاق برای همکاری در طرح مرکز پژوهش های اتاق ایران

عضویت در اتاق استانیضروری
در بازنگری کدام یک از کتب تمایل به مشارکت دارید؟ضروری